Disclaimers

          ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันได้แก่ www.fundsurveyiclub.com และ FS iClub Applications ซึ่งสามารถทำการลงโปรแกรมได้ที่ Apple Store โดยได้ทำความเข้าใจต่อเจตจำนง เงื่อนไข ข้อจำกัด และความเสี่ยงจากสื่อที่ได้กล่าวมาดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง www.fundsurveyiclub.com และ FS iClub Applications (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘Apps’) จัดทำขึ้นในนามส่วนตัวและ ไม่มีความเกี่ยวพันธ์ใดๆ กับบริษัทต้นสังกัดของผู้จัดทำ (ปัจจุบันคือ บล.โกลเบล็ก) ดังนั้นข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่มีการกล่าวโทษใดๆ หรือฟ้องร้องใดๆ หรือกล่าวพาดพิงใดๆ ต่อบริษัทต้นสังกัดได้ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าสารสนเทศใดๆ ตลอดจนคำแนะนำที่ปรากฏในทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่บนความบริสุทธิ์ใจในการแบ่งปันและ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการลงทุน เพื่อการพัฒนาความรู้ของนักลงทุน มิได้มีเจตนาเพื่อ ”ชี้นำ” หรือ “ชักจูง” หรือ “โน้มน้าว” ให้ลงทุนตามข่าวที่ปรากฏ ตลอดจนไม่มีความมุ่งหวังในการแพร่กระจายข่าวสารโดยไม่ปรากฏแหล่งที่มา ทั้งนี้ข้าพเจ้าทราบว่า สารสนเทศเหล่านี้ได้มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ได้เผยแพร่โดยทั่วไปแก่สาธารณะชน แต่ผู้จัดทำไม่อาจรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ “ข้าพเจ้า” ขอยอมรับต่อความเสี่ยงจากสารสนเทศที่ปรากฏทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
3. การเข้าถึงข้อมูลโดยการตอบตกลงและยืนยันด้วยรหัสส่วนตัว (Password) ในทุกๆครั้ง ย่อมหมายถึง ข้าพเจ้าเข้าใจถึงเจตนาของผู้จัดทำ และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคต ซึ่งการยอมรับถึงความเสี่ยงนี้ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขและความเสี่ยงที่มีผลทางกฏหมาย หากในเวลาต่อมาปรากฏกรณี หรือ คดีความขึ้นในอนาคต
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าย่อมทรงสิทธิที่จะแจ้งยกเลิก Username และ Password ตลอดจนไม่ตอบตกลงใน “หนังสือคำร้อง” ฉบับนี้ หรือไม่ตอบตกลงใน “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” ต่างๆ เพื่อไม่เป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้
5. ข้าพเจ้าทราบว่าสารสนเทศต่างๆที่ปรากฏขึ้นนี้มีวัตุประสงค์ให้เป็นการรับรู้เพียงเฉพาะบุคคลเจ้าของ Username และ Password ไม่อนุญาตให้นำสิทธิ์แห่งการเข้าถึงข้อมูลไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นผู้ใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ หรือนำไปใช้ในการอ้างอิง หรือทำซ้ำ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ากระทำผิดวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้ายอมรับว่า ผู้จัดทำมีสิทธิสมบูรณ์ในการอายัด Username และ Password โดยทันที จนกว่าการสอบสวนจะได้ข้อยุติ หรือมีการชี้แจงถึงความผิดพลาดออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ข้าพเจ้าทราบว่าด้วยเหตุแห่งความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นบางครั้งจึงอาจนำเสนออย่างย่นย่อ และกระชับ อย่างไรก็ดีท่านสามารถอ่านข่าวหรือคำแนะนำฉบับเต็มจากเจ้าของบทความหรือบทวิเคราะห์ซึ่งใช้เป็น Database ได้ในสื่อต่างๆได้ อาทิ Efinance, กรุงเทพธุรกิจ, ทันหุ้น, ข่าวหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Bloomberg, Wall Street Journal, SETTRADE.COM โดยที่มาของข่าวสารต่างๆท่านสามารถมีจดหมายมาถึงผู้จัดทำที่ E-mail; fundsurvey@hotmail.com เพื่อสอบถามแหล่งอ้างอิงของข้อมูลในแต่ละประเด็นได้ตามความต้องการ
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขทั้ง 6 ข้อข้างต้นแล้ว ได้รับทราบถึงเจตนา ความเสี่ยง ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ และขอยืนยันว่าข้าพเจ้า “มีความประสงค์” เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองนี้โดยการกดตกลงรับเงื่อนไข และการใส่ Username และ Password ยอมรับนี้ข้าพเจ้าให้ถือเสมือนเป็นการยอมรับอันมีผลผูกพันธ์ตามกฏหมาย